บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 30 เม.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "มองและเห็น" โดย พระวิโมกข์ 16
2 บรรยายธรรมวันที่ 30 เม.ย. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 16
3 บรรยายธรรมวันที่ 28 เม.ย. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 8) โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี (แทน นพ.กนก พฤฒิวทัญญู) 12
4 บรรยายธรรมวันที่ 27 เม.ย. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 94) ประเด็น: What is contemplation of the mind ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 16
5 บรรยายธรรมวันที่ 26 เม.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 7) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 16
6 บรรยายธรรมวันที่ 25 เม.ย. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 17) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 7
7 บรรยายธรรมวันที่ 24 เม.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 77) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 31
8 บรรยายธรรมวันที่ 23 เม.ย. 60 เรื่อง "โลกียธรรม กับ โลกุตตรธรรมต่างกันอย่างไร ?" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 10
9 บรรยายธรรมวันที่ 23 เม.ย. 60 เรื่อง "ปกรณ์อรรถกถา" โดย อ.ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ 13
10 บรรยายธรรมวันที่ 21 เม.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 9) ประเด็น:"สิ่งที่เรียกกันว่า จิต มโน วิญญาณ" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม, ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร, ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ, คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส. 24
11 บรรยายธรรมวันที่ 20 เม.ย. 60 เรื่อง "สวรรค์เป็นเรื่องล้าสมัยและงมงาย จริงหรือ ?" โดย อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 10
12 บรรยายธรรมวันที่ 19 เม.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 17) เรื่อง "อ่าน แปล บาฬี จากพระสุตตันตปิฎก" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 8
13 บรรยายธรรมวันที่ 18 เม.ย. 60 เรื่อง "ไตรสรณคมณ์ กับ ปฏิปทาของชาวพุทธ" โดย อ.ผดุง ลาภานันต์ 9
14 บรรยายธรรมวันที่ 12 เม.ย. 60 เรื่อง วิเคราะห์เจาะลึก เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ 4" (ครั้งที่ 5) โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 6
15 บรรยายธรรมวันที่ 11 เม.ย. 60 เรื่อง "ต้องทวนกระแสจิต" ไปให้ถึง "ฐานที่ตั้งของจิต" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 16
16 บรรยายธรรมวันที่ 10 เม.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 76) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 19
17 บรรยายธรรมวันที่ 7 เม.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 8) ประเด็น: "อริยสัจ เปรียบได้กับรอยเท้าช้าง มีความหมายอย่างไร?" ทำไมจึงแสดง "ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่แสดงว่าคืออวิชชา" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม,ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร,ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ. 27
18 บรรยายธรรมวันที่ 5 เม.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 16) เรื่อง "อ่าน แปล บาฬี จากพระวินัยปิฎก" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 6
19 บรรยายธรรมวันที่ 4 เม.ย. 60 เรื่อง "ดับไม่เหลือ คือนิพพาน" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 13
20 บรรยายธรรมวันที่ 3 เม.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "มองนอกเห็นใน" โดย ครูแฟง 13
21 บรรยายธรรมวันที่ 2 เม.ย. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 16) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 8
22 บรรยายธรรมวันที่ 2 เม.ย. 60 เรื่อง "อานาปาฯ เวิร์คคลาส" สตาร์ทอัฟ (ครั้งที่ 1) โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 9
23 บรรยายธรรมวันที่ 31 มี.ค. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 7) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 21
24 บรรยายธรรมวันที่ 30 มี.ค. 60 เรื่อง วิเคราะห์เจาะลึก เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ 4" (ครั้งที่ 4) โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 20
25 บรรยายธรรมวันที่ 29 มี.ค. 60 เรื่อง "...พุทธดั้งเดิม เป็นไฉน ?" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 16
26 บรรยายธรรมวันที่ 28 มี.ค. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 15) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 15
27 บรรยายธรรมวันที่ 27 มี.ค. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 75) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 42
28 บรรยายธรรมวันที่ 26 มี.ค. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "เห็นตามความเป็นจริง" โดย ครูแฟง 19
29 บรรยายธรรมวันที่ 26 มี.ค. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "จิตสว่าง ใจสว่าง" โดย พระวิโมกข์ 15
30 บรรยายธรรมวันที่ 26 มี.ค. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 15
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 56