บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 20 ก.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 1
2 บรรยายธรรมวันที่ 19 ก.ย. 60 เรื่อง "ทำความเข้าใจ ศัพท์ธรรมะที่มักเข้าใจผิด" โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 1
3 บรรยายธรรมวันที่ 18 ก.ย. 60 เรื่อง "ภาวนาฟังจิตฟังใจตัวเอง" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 2
4 บรรยายธรรมวันที่ 18 ก.ย. 60 เรื่อง "สติภายนอกและภายใน" โดย พระวิโมกข์ วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 1
5 บรรยายธรรมวันที่ 17 ก.ย. 60 เรื่อง กิจกรรม "กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์" วิดิทัศน์กฤษณมูรติ ตอน "จิตอยู่ในนิรันดรกาล เมื่อมีความเงียบอย่างที่สุด" โดย คุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว 1
6 บรรยายธรรมวันที่ 17 ก.ย. 60 เรื่อง "ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาธรรมในปฏิจจสมุปบาท" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 1
7 บรรยายธรรมวันที่ 15 ก.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 17) ประเด็น : "สมถะในสัทธา (ปฏิจจ) เป็นไฉน ?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม, ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร, ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ, คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส 1
8 บรรยายธรรมวันที่ 14 ก.ย. 60 สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 101) ประเด็น : What are the "antidotes" for the five "hindrances" ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 2
9 บรรยายธรรมวันที่ 13 ก.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 13) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 6
10 บรรยายธรรมวันที่ 12 ก.ย. 60 เรื่อง "ระวัง! นิมิตในสมาธิมีทั้งจริง และไม่จริง" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 4
11 บรรยายธรรมวันที่ 11 ก.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 82) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 6
12 บรรยายธรรมวันที่ 10 ก.ย. 60 เรื่อง "คติโลก - คติธรรม" โดย พญ.อมรา มลิลา 9
13 บรรยายธรรมวันที่ 10 ก.ย. 60 เรื่อง "ลักขณรูป 4 คืออะไร ?" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 7
14 บรรยายธรรมวันที่ 8 ก.ย. 60 เรื่อง "เมตตาภาวนา ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค" (ครั้งที่ 1) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 4
15 บรรยายธรรมวันที่ 7 ก.ย. 60 เรื่อง "กรรมฐานจากพระโอษฐ์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)" (ครั้งที่ 39) โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 5
16 ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 6 ก.ย. 60 โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 4
17 บรรยายธรรมวันที่ 5 ก.ย. 60 เรื่อง "ไตรลักษณ์ภายนอกอริยสัจจ์ 4" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 4
18 บรรยายธรรมวันที่ 4 ก.ย. 60 เรื่อง "การภาวนาอยู่กับตัวเอง" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 2
19 บรรยายธรรมวันที่ 4 ก.ย. 60 เรื่อง "การภาวนา" โดย พระวิโมกข์ วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 2
20 บรรยายธรรมวันที่ 3 ก.ย. 60 เรื่อง "ล้างจิต ล้างอารมณ์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 2) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 3
21 บรรยายธรรมวันที่ 3 ก.ย. 60 เรื่อง "ตายแบบ ท่านอานาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นไฉน ?" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 2
22 บรรยายธรรมวันที่ 1 ก.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 16) ประเด็น:"วิเคราะห์:ตัณหา 3,กิจละคืออะไร?/นิโรธคือนิพพานใช่หรือไม่?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม, ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร, ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ, คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส 14
23 บรรยายธรรมวันที่ 31 ส.ค. 60 เรื่อง "ความสุขทุกมิติ ตามหลักพุทธศาสนา" โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 20
24 บรรยายธรรมวันที่ 30 ส.ค. 60 เรื่อง "รู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงว่า:นี้ไม่ใช่ของเรา นี้ไม่เป็นของเรา นี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา เป็นอย่างไร ?" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 7
25 บรรยายธรรมวันที่ 29 ส.ค. 60 เรื่อง "ขันธมาร...เป็นไฉน ?" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 4
26 บรรยายธรรมวันที่ 28 ส.ค. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 81) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 12
27 บรรยายธรรมวันที่ 27 ส.ค. 60 เรื่อง "ภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 10
28 บรรยายธรรมวันที่ 27 ส.ค. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 7
29 บรรยายธรรมวันที่ 25 ส.ค. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 13) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 9
30 บรรยายธรรมวันที่ 24 ส.ค. 60 สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 99) ประเด็น : What are the "22 faculties" ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 11
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 59