.
รายงานผลจัดกิจกรรม ปีงบ 2555
october54
 ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยวุฒิธรรม” ในช่วงเข้าพรรษาทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
รวม 12 ครั้ง ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในช่วงของงบประมาณปี 2555 รวม 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 1 และ 8 ตุลาคม 2554
 
โดยมีวัตถุประสงค์
     @ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัท ในช่วงเข้าพรรษา
     @ เพื่อชักชวนให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
     @ เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรม ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและกิจการงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
         คือ ประโยชน์และความสุขที่ถูกต้องดีงามและยั่งยืน
     @ เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ในปณิธานที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
 กิจกรรมในแต่ละครั้ง คือ การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การอบรมการปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา) การบรรยายตามหัวข้อธรรม – สนทนาธรรม
มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 81 คน
01_01_2554  01_02_2554
01_03_2554  01_04_2554
december54

 ธรรมสถานฯ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม เป็นกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง รู้รอบ รู้ลึก ถึงแก่นแท้ของ
หลักธรรมในศาสนา  ซึ่งเป็นเสมือนรากแก้วของศาสนา  ที่จะเป็นหลักประกันให้เกิดความงอกงามไพบูลย์ในคุณธรรม-จริยธรรมของบุคคลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 โดยจัดให้มี รายการบรรยายและอบรมด้านปฏิบัติ ทุกวันทำการ ระหว่าง 17.00-19.00 น. และทุกวันอาทิตย์ระหว่าง 14.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
ธรรมสถานจุฬาฯ (ยกเว้นเดือนเมษายน และ ตุลาคมของปี) แต่เนื่องจากปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค.2554 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
เป็นเหตุให้ต้องงดรายการบรรยายธรรมดังกล่าวทั้งหมดไป และเริ่มบรรยายได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

 มีวิทยากรหลัก คือ ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล  นายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย พระเมธิโนภิกขุ (วิโมกข์) พระวินัย สิริธโร พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน แพทย์หญิง
อมรา มลิลา อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  อาจารย์การ์ตาร์รี ซิงห์  เภสัชกรกิตติ รัตนศรีวิจิตร  อาจารย์พรชัย เจริญดำรงเกียรติ  อาจารย์ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์
อาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม อาจาย์ผดุง ลาภานันต์  ครูแฟง เภสัชกรวิชิต แวดวงธรรม คุณชุติธร มัลลิกะมาส  คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี คุณวิสุวัลย์ สุทธิเชื้อชาติ
คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์  เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ รวมจัด 238 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 476  ชั่วโมง มีผู้เข้าฟัง จำนวนครั้งละประมาณ 15-45 คน

 รายการบรรยายธรรมทั้งหมดได้บันทึกเสียงในระบบ MP3 และได้นำไปเผยแพร่ต่อใน Website ของธรรมสถานฯ (http://www.dharma-centre.chula.ac.th)
ในคอลัมน์ ธรรมะด้วยสื่อ-สิ่งพิมพ์ ---> ฟังบรรยายธรรมย้อนหลัง  ผู้สนใจสามารถเปิดฟังได้

02_01_2554  02_02_2554
02_03_2554  02_04_2554

 คงต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งและเริ่มกิจการมากว่า 30 ปี ได้ริเริ่มงานด้านวิชาการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยได้เปิดสอนในรายวิชา พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม (CU Smart Buddhist Graduates)  รหัสวิชา 0201105 
CU SMART BUD GRAD / จำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรี เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2554 (13 ธ.ค.54 – 20 มี.ค.55) โดยมีหลักการและเหตุผล คือ 

 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในความเป็นพุทธบริษัท ให้นิสิต และผู้สนใจในพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนหลัก
ธรรมและหลักปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างเพียงพอ ตลอดจนสามารถประกอบพิธีกรรมที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำได้เป็นอย่างดี นิสิตจะมีพื้นฐานในการดำรงตน
เป็นพุทธบริษัทที่สง่างาม และสามารถครองตนอย่างมั่นคงและเป็นสุข อยู่ในแนวทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม

เนื้อหาสาระในรายวิชานี้ :
    ภาควิชาการ  :
-    ประมวลภาพแนวคำสอนสำนักใหญ่ ๆ ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (ศ.กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล)
-    หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้ (น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย)
-    ธรรมะเพื่อความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของแผ่นดิน (พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ผอ.ธรรมสถาน  ม.เชียงใหม่)
-    เข้าถึงธรรม เชิงวิทยาศาสตร์ (อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม)
-    พุทธประวัติ และประวัติพระพุทธศาสนา (อ.พรชัย เจิญดำรงเกียรติ)
-    รู้จักคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนา (อ.แม่ชีวิมุตติยา หรืออดีต รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
ภาคปฏิบัติ  : (พระครูธรรมธรครรชิต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม)
-    เจริญสมาธิ (สมถภาวนา = เดินจงกรม, กรรมฐาน 40)
-    เจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา = สติปัฏฐาน 4)
ภาคพิธีกรรม  : (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ)
-    การกราบแบบต่าง ๆ
-    การจัดโต๊ะหมู่บูชา และอาสนะพระ
-    การอาราธนาต่าง ๆ เช่น อาราธนาศีล, ธรรม, พระปริตร พร้อมความหมายโดยสังเขป
-    คำกล่าวถวายต่าง ๆ เช่น ถวายสังฆทาน, ผ้าป่า, ผ้ากฐิน เป็นต้น
-    การทำวัตรเช้า-วัตรเย็น บทแผ่เมตตา และบทกรวดน้ำ
-    ความหมายต่าง ๆ ของงานพิธีศพ เช่น การรดน้ำศพ, การสวดพระอภิธรรม
ภาคอภิปรายธรรม : (แบ่งกลุ่มนิสิตให้อภิปรายหัวข้อธรรมตามที่สนใจ)
ภาคทัศนศึกษา  :
-    ณ วัดญาณเวศกวัน (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต)

มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จำนวน 48 คน จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้
-  นิสิตจาก 7 คณะ ; เป็นนิสิตชาย 30 คน นิสิตหญิง 18 คน                                                       
-  เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 = 6 คน (ช.4, ญ.2) ; ชั้นปีที่ 2 = 22 คน (ช.14, ญ.8) ; ชั้นปีที่ 3 = 11 คน (ช.3, ญ.8) ; ชั้นปีที่ 4 = 9 คน (ช.9)                       
-  จำแนกนิสิตตามคณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ คณะวิศวฯ : 19 คน (ช.16, ญ.3) ;คณะอักษรฯ : 5 คน (ช.1, ญ.4) ; คณะวิทยาฯ : 8 คน (ช.7, ญ.1) ;
    คณะครุฯ : 1 คน (ช.1) ; คณะเศรษฐฯ : 3 คน (ช.1, ญ.2) ; คณะแพทย์ฯ : 6 คน (ช.3, ญ.3) ; คณะสหเวชฯ : 8 คน (ช.2, ญ.6)   

022_01_2554 022_02_2554
022_03_2554 022_04_2554
january55
 ธรรมสถานจุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดโครงการตักบาตร ฟังธรรม พระกรรมฐาน-จุฬาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 55 
เวลา 06.00 – 13.00 น. ณ ห้องโถง และสนามหญ้าหน้าอาคารธรรมสถาน โดยมีท่านอธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล) เป็นประธาน
มีผู้ร่วมงานประมาณ  200 คน
03_01_2554 03_02_2554
03_03_2554 03_04_2554
febuary55
ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการธรรมทัศนาจร ครั้งที่ 1/2555 (=ครั้งที่ 43) ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
 ได้จัดพาไปเยี่ยมชมสถานที่ ฟังธรรม และถวายสังฆทานวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูสิต ขันติธโร) เจ้าอาวาส มีผู้สนใจ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 92 คน
04_01_2554 04_02_2554
04_03_2554 04_04_2554
 ธรรมสถานฯ ได้ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ผู้มีศีลา จริยวัตร สืบสานตามรอยปณิธานแนวทาง
ตามแบบอย่าง
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ครั้งที่ 1 โดยพระอาจารย์สุชิน ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ จังหวัดระยอง วันที่ 16 ก.พ. 55  เวลา 18.00
– 21.00 น. ณ ห้องโถงอาคารธรรมสถาน มีนิสิตและบุคลากรร่วมงาน 70 คน
05_01_2554 05_02_2554
05_03_2554 05_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม เรื่อง “สารพัดวิธีในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ต้องทำตัวอย่างไร จึงจะไม่หลงทาง”
 ได้จัดโครงการฯ  “สารพัดวิธีในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ต้องทำตัวอย่างไร จึงจะไม่หลงทาง”  ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม
อาคารธรรมสถานจุฬาฯ โดยมีอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม เป็นวิทยากร
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด :
- เพื่อนำเสนอวิธีการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่กว้างขวาง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต จนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการดำเนิน
ชีวิตทั้งหมดของบุคคล
- เพื่อฝึกหัดการปฏิบัติ ให้ได้ประสบการณ์ธรรมะพอเพียงที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
- เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น “เป็นสุข” และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะเสริมสร้างชาวจุฬาฯ ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
มีบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ของจุฬาฯ สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน 
06_01_2554 06_02_2554
06_03_2554 06_04_2554
march55
ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “มาฆบูชา” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555
 ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “มาฆบูชา” เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามทางศาสนา 
มุ่งหวังให้เป็นโอกาสในการกล่อมเกลาจิตใจที่ดีงาม  และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา  ตลอดจนเป็นสื่อรวมใจให้เกิดความสมัครสมานและสามัคคีในหมู่นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ
และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปลไทย), การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาส
มาฆบูชา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ, และพิธีเวียนเทียน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี คือรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
เป็นประธานกล่าวนำบูชาเวียนเทียน
 มีผู้ร่วมงานประมาณ 700 คน รวบรวมเงินทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ ที่นิมนต์มาเทศนา-ประกอบพิธีเวียนเทียน และวัดต้นสังกัด ได้จำนวน 18,928.75 บาท
07_01_2554 07_02_2554
07_03_2554 07_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2555 
 ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา เรื่อง “พุทธทำนาย 16 ประการ” นิทรรศการที่จัดครั้งนี้ ได้นำเอาพุทธทำนาย
พระสุบิน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถา มหาสุบินนิมิตชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย มาแสดงประกอบภาพสวยงาม
เพื่อให้เป็นข้อเตือนใจในเหตุร้ายหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม -7 เมษายน 2555  ณ
บริเวณรอบห้องโถงอาคารธรรมสถาน  มีผู้ชมประมาณ 250 คน
08_01_2554 08_02_2554
08_03_2554 08_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการธรรมทัศนาจร ครั้งที่ 2/2555 (=ครั้งที่ 44) ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
 ได้จัดพาไปเยี่ยมชมสถานที่ ฟังธรรม และถวายสังฆทาน ณ วัด 2 แห่ง คือ วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร์) อ.เมือง จ.ระยอง
(พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เจ้าอาวาส) และวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 40 คน
09_01_2554 09_02_2554
09_03_2554 09_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม เรื่อง “พิธีกรรมที่ชาวพุทธพึงรู้”
 ได้จัดโครงการฯ  “พิธีกรรมที่ชาวพุทธพึงรู้”  ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารธรรมสถานจุฬาฯ โดยมี
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นวิทยากร
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด :
- เพื่อทำความเข้าใจในประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ที่จะได้รับจากศาสนพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนพิธีทั่วไปที่ชาวพุทธจำเป็นต้องเกี่ยวข้อง
- เพื่อฝึกหัดการปฏิบัติศาสนพิธีที่เป็นพื้นฐานให้ถูกต้อง เช่น การกราบ การจัดโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะพระ การอาราธนาและกล่าวคำถวายในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
- เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น “เป็นสุข” และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะเสริมสร้างชาวจุฬาฯ ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้
   และคุณธรรม
10_01_2554 10_02_2554
10_03_2554 10_04_2554

april55
ธรรมสถานฯ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2555  ณ วัดบุญญาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 โครงการนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีในพระพุทธศาสนา มุ่งหวังให้กุลบุตรได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา  ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและเต็มที่ในช่วงระยะเวลาอันหนึ่ง
ตลอดจนเป็นการสร้างศาสนทายาทที่สำคัญ  โดยปีนี้ได้ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดขึ้น มีการจัดปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมธรรมสถาน ในวันที่ 18 เมษายน 2555
เข้ารักษาอุโบสถศีล อบรมธรรมและฝึกหัดขานนาค ณ วัดบุญญาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2555  พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 เมษายน 2555 และอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดบุญญาวาส กับพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต จนถึงวันที่
27 พฤษภาคม 2555  มีนิสิตสมัครบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 15 รูป  และมีญาติมิตรร่วมงาน ประมาณ 200 คน
11_01_2554 11_02_2554
11_03_2554 11_04_2554
june55
ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “วิสาขบูชา” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555
 ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “งานวิสาขบูชา” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ทางศาสนา  มุ่งหวังให้เป็นโอกาสในการกล่อมเกลาจิตใจที่ดีงาม  และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา  ตลอดจนเป็นสื่อรวมใจให้เกิดความสมัครสมานและสามัคคีในหมู่นิสิต
และบุคลากรจุฬาฯ และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปลไทย) และสวดพุทธชัยมงคลคาถา
เพื่อร่วมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวิสาขบูชา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง
จ.สมุทรปราการ, และพิธีเวียนเทียน
 มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน รวบรวมเงินทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ ที่นิมนต์มาเทศนา-ประกอบพิธีเวียนเทียน และวัดต้นสังกัด ได้จำนวน 20,065.00 บาท
12_01_2554 12_02_2554
12_03_2554 12_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน –4 กรกฎาคม 2555
 ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เรื่อง “อานิสงส์ของการรักษาศีล 5” เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิบากกรรมหรือผลของการกระทำของ
บุคคลผู้ล่วงละเมิดศีล 5 ว่าจะก่อให้เกิดโทษและภัยทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตชาติอย่างไร โดยมีรูปภาพประกอบเนื้อหาเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณรอบห้องโถงอาคารธรรมสถาน  มีผู้ชมประมาณ 200 คน
13_01_2554 13_02_2554
13_03_2554 13_04_2554
july55
ธรรมสถานฯ ได้จัด งานหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา10.00 – 21.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถานจุฬาฯ
 กิจกรรมที่จัดนี้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม มุ่งหวังให้นิสิต บุคลากรจุฬาฯ และสาธุชนทั่วไปรู้จักขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน ตลอดจนได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและ
มีโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลร่วมกัน ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีกำหนดการดังนี้ :-
             10.00 น.  - พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (จำนวน 3 ต้น)
                           - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                           - พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์
                           - เริ่มการหล่อเทียน ฯ (หลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้สาธุชนร่วมหล่อเทียนฯ     
                             จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. หรือจนกว่าเทียนเต็มเบ้า)
            11.00 น.  - ถวายภัตตาหารเพล
            17.00 - 19.30  น. - การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย โดยนิสิตภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต
                            บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมงานหล่อเทียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 คน
2555_01 2555_02
14_02_2554 2555_04
ธรรมสถานฯ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดกิจกรรมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 2 โดยพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องโถงอาคารธรรมสถาน มีนิสิตและบุคลากรร่วมกิจกรรม 250 คน
15_01_2554 15_02_2554
15_03_2554 15_04_2554
ธรรมสถานฯ ได้นำ เทียนจำนำพรรษาที่หล่อ จำนวน 3 ต้น ไปถวายวัด 3 แห่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ
 ถวายวัดมกุฏคีรีวัน และวัดเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 28 กรกฎาคม และถวายวัดปิปผลิวนาราม จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม มีผู้ร่วมเดินทางไปถวายเทียนรวม 186 คน รวบรวมปัจจัยทำบุญถวายวัดทั้ง 3 แห่ง ได้จำนวน 193,118.50 บาท
14_01_2554 14_03_2554
14_04_2554 14_03_2554
august55
 ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “งานอาสาฬหบูชา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ทางศาสนา มุ่งหวังให้เป็นโอกาสในการกล่อมเกลาจิตใจที่ดีงาม  และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา  ตลอดจนเป็นสื่อรวมใจให้เกิดความสมัครสมานและสามัคคีในหมู่นิสิตและบุคลากร
จุฬาฯ และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปลไทย) และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, การแสดง
พระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ, และพิธีเวียนเทียน
 มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน รวบรวมเงินทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ ที่นิมนต์มาเทศนา-ประกอบพิธีเวียนเทียน และวัดต้นสังกัด ได้จำนวน 15,137.00 บาท
16_01_2555 16_02_2555
16_03_2555 16_04_2555
ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 
 ธรรมสถานฯ จัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา  เรื่อง “ชีวประวัติและผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องในวาระครบรอบ 106 ปีชาตกาล” ซึ่งเป็น
นิทรรศการที่แสดงชีวประวัติและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ ดร. ระวี  ภาวิไล ได้จัดทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนอย่างน่าสนใจ  เพื่อเป็น
สังฆบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวาระครบรอบ 106 ปีชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 ณ บริเวณรอบห้องโถงอาคาร
ธรรมสถาน มีผู้ชมประมาณ 250 คน
17_01_2555 17_02_2555
17_03_2555 17_04_2555
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยวิมุตติธรรม” ในช่วงเข้าพรรษาทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 27
ตุลาคม 2555 รวม 12 ครั้ง
ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในช่วงของงบประมาณปี 2555 จัดรวม 8 ครั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์
     @ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัท ในช่วงเข้าพรรษา
     @ เพื่อชักชวนให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
     @ เพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ เข้าถึงแก่นธรรมนั้น
     @ เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ในปณิธานที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
กิจกรรมในแต่ละครั้ง คือ การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การอบรมการปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา) การบรรยายตามหัวข้อธรรม – สนทนาธรรม มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 93 คน
18_01_2555 18_02_2555
18_03_2555 18_04_2555
ธรรมสถานจุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดโครงการตักบาตร ฟังธรรม พระกรรมฐาน-จุฬาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 55  เวลา 06.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง และสนามหญ้าหน้าอาคารธรรมสถาน มีผู้ร่วมงานประมาณ  400 คน
19_01_2555 19_02_2555
19_03_2555 19_04_2555
septemmber55
ธรรมสถานฯ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดกิจกรรมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 3 โดยพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันที่ 7 กันยายน 2555
 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้องโถงอาคารธรรมสถาน มีนิสิตและบุคลากรร่วมกิจกรรม 400 คน
20_01_2555 20_02_2555
20_03_2555 20_04_2555
other_activity55
มอบหนังสือ “คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน” แก่บัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
21_01_2555 21_02_2555
 ธรรมสถานฯ ได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.55 ให้แจกหนังสือ “คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน”
ซึ่งเรียบเรียงโดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธรรมสถาน แก่บัณฑิตทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2554 จำนวนประมาณ 10,000 คน
ในช่วงฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รอบแรก ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.55 ถึง 13 ก.ค.55 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการจัดพิมพ์หนังสือพิเศษ
 ธรรมสถานฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “สติปัฏฐาน4 ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์” จำนวน 4,000 เล่ม ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของเภสัชกรสุรพล  ไกรสราวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธรรมสถาน
เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และแจกเป็นธรรมบรรณาการ
22_01_2555 22_02_2555
 หนังสือเล่มดังกล่าวนี้มุ่งอรรถาธิบายระบบปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติสำคัญที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในแวดวงพุทธบริษัทนิกายเถรวาทในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยอธิบายในลักษณะวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ที่สามารถน้อมนำทุกสิ่งหรือทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง  มาเป็นอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติในทุกขณะชีวิตได้   ซึ่งจะช่วยทำให้โลกทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ขยายตัวออกไปอย่างมหาศาล ไม่ถูกจำกัดด้วย
รูปแบบ ลักษณะ หรือกิริยาอาการอะไรบางอย่างเท่านั้น
 ได้มีการแจกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง รวมถึงทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และทุกภาควิชาของคณะต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาคมของจุฬาฯ มากพอสมควร มีหน่วยงานและโครงการต่างๆ ขอไปแจกเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรและมอบเป็นธรรมบรรณาการในโอกาสต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิ วัดไตรมิตร-
วิทยารามวรวิหาร  วิทยาลัยปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมี โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ของสภากาชาดไทย สวนโมกข์ตะวันออก จ.ระยอง อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา เป็นต้น
นอกจากนั้นได้จัดส่งเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ 77 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แห่ง และองค์กรพุทธศาสนาต่าง ๆ อีก 18 แห่ง และมีประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วทุกภาค  ของประเทศส่งจดหมายมาขอหนังสือนี้เป็นจำนวนมาก
จัดพิมพ์สารธรรมสถาน
23_01_2555 23_02_2555
23_03_2555 23_04_2555
23_05_2555 23_06_2555
 ธรรมสถานฯ ได้จัดพิมพ์ สารธรรมสถาน เป็นราย 2 เดือน จำนวน 6 ฉบับ ๆ ละ 1,500 เล่ม เพื่อเผยแพร่คำสอนของศาสนาต่าง ๆ  และเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ส่งข่าวสาร แลกเปลี่ยนกับสมาชิก  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสนาต่าง ๆ  และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี  และมีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกในศาสนาต่าง ๆ มีผู้รับวารสาร
เป็นประจำ จำนวนมากกว่า1,200 ราย
งานบริการให้ยืมอุปกรณ์จัดพิธีกรรมทางศาสนา
 ธรรมสถานฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์ อาสนะพระ เสื่อยาว   เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการยืมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ  ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ในปี 2555  ให้บริการยืมแก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนรวม 63 ครั้ง
กิจกรรมอื่นๆ
 ในปีงบประมาณ 2555 ธรรมสถานฯ ได้อนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เนื่องด้วยศาสนาและประเพณี เป็นจำนวน 31 กิจกรรม รวม 98 ครั้ง มีผู้ร่วมงานตลอดทั้งปี จำนวนประมาณ 4,150 คน เช่น
-    พิธีฉลองพระภิกษุสามเณร 29 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554
24_01_2555 24_02_2555
24_03_2555 24_04_2555
-    กิจกรรม “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร นัดพิเศษ” โดยมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
25_01_2555 25_02_2555
25_03_2555 25_04_2555
-    พิธีไหว้ครูล้านนา และการกินอ้อผญาที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
26_01_2555 26_02_2555
26_03_2555 26_04_2555
-    โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ – ชนบท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
27_01_2555 27_02_2555
27_03_2555 27_04_2555
-    กิจกรรมไหว้ครูหน่วยจุฬาฯ-ชนบท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
28_01_2555 28_02_2555
28_03_2555 28_04_2555
-    กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
29_01_2555 29_02_2555
29_03_2555 29_04_2555
-    เสวนาภารตวิถี “คเณศจตุรถี ศรีวิฆเนศวร ใคร่ครวญพิธีกรรมสู่วิทยาการและปัญญา” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
30_01_2555 30_02_2555
30_03_2555 30_04_2555

 ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยวุฒิธรรม” ในช่วงเข้าพรรษาทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 รวม 12 ครั้ง ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในช่วงของงบประมาณปี 2555 รวม 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 1 และ 8 ตุลาคม 2554
 
โดยมีวัตถุประสงค์
     @ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัท ในช่วงเข้าพรรษา
     @ เพื่อชักชวนให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
     @ เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรม ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและกิจการงาน                                 
         ต่างๆ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ประโยชน์และความสุข
         ที่ถูกต้องดีงามและยั่งยืน
     @ เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ในปณิธานที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้ที่
          สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
กิจกรรมในแต่ละครั้ง คือ การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การอบรมการปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา) การบรรยายตามหัวข้อธรรม – สนทนาธรรม มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 81 คน