รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี

 

เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธรรมสถาน

 

นางปาลิดา จิรภาธงชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
ปฏิบัติงาน เลขานุการ ผอ.

 

นายจาตุรนต์  กิตติสุรินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริการสารสนเทศ)

 

นายมาโนช กลิ่นทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างศิลป์)

นางนิติพร ใบเตย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง)