80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 99 (2/2561)new3
เนื้อหาภายในเล่ม

ปีใหม่ ทำชีวิตใหม่ "ชีวิตที่เป็นอมตะ"…...........................................................…สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ธรรมะสั้นๆ ง่ายๆ 10 ข้อ แง่คิดดีๆ มีประโยชน์ ต่อชีวิตประจำวัน ………..…...........http://dharma.thaiware.com/article_detail.php?article_id=438
โลกแห่งการปรุงแต่ง……………......................................................................http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panarat&month=08-01-
                                                                                                                    2016&group=11&gblog=64
ไม่ตำหนิผู้นำ แม้กระทั่งผู้นำที่ชั่ว...................................................................….อิสมาอีล กอเซ็ม
อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล ๕ ประการ………...…...................................พระไตรปิฎกแหลไทยฉบับหลวง พระสุตตันตปิฎกฒ
ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า.......................................................................................พุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 98 (1/2561)new3
เนื้อหาภายในเล่ม

คาถาอุทิศถวายส่วนกุศลเป็นพระราชกุศล
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย….............…สมเด็จพระวันรัต
คีตธรรมสมเด็จพระญาณสังวร ………………..…............................................................สมเด็จพระญาณสังวร
เข้าใจพระพุทธศาสนา ภายใน 10 นาที……………..........................................................พุทธทาสภิกขุ
ใครจะแบกภาระในการรักษาอิสลาม...........................................................................….อิสมาอีล กอเซ็ม
การรอคอยที่ยาวนาน………...…...................................................................................http://www.panarat.com/การรอคอยที่ยาวนาน/

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 97 (6/2560)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของศาสนาพุทธ….............................................................…ระวี ภาวิไล
วิธีฝึกปฏิบัติสมาธิในแบบฉบับของในหลวง ร.9 ………………..….....http://www.goodlifeupdate.com/41704/healthy-mind/kingmeditation
อย่าทำผิดทั้งชีวิต……………........................................................สมเด็จพระญาณสังวรฯ
ทำไม..? ..................................................................................….https://anabintalislam.wordpress.com/2012/03/13/ทำไม/
เมื่อพบความอธรรม ………...…......................................................http://www.panarat.com/เมื่อพบความอธรรม/
ที่สุดของชีวิต…........................................................................….https://www.dek-d.com/board/view/1474734/

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 96 (5/2560)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของศาสนาพุทธ….............................................................…ระวี ภาวิไล
วันวิสาขบูชา………………….....…............................................…https://th.wikipedia.org/wiki/วิสาขบูชา
หลักธรรมของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล……………....................................พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
3 ลัทธิ ที่ชาวพุทธพึงทราบว่า “ไม่ใช่พระพุทธศาสนา” .................….ว.วชิรเมธี
อานาปานสติภาวนา ลมหายใจแห่งปัจจุบันขณะ ………...…..............http://www.goodlifeupdate.com/40385/healthy-mind/anapanasati-2/
เงินซื้อทุกสิ่งได้จริงหรือ….........................................................….นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ออกห่างจากการโต้แย้ง หนทางที่นำเราไปสู่สวนสวรรค์......................บินติ อัลอิสลาม แปล

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 95 (4/2560)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของศาสนาพุทธ….............................................................…ระวี ภาวิไล
สิ่งที่สูงกว่าเงิน………………….....…..........................................…ว.วชิรเมธี
ความมุ่งหมายของการฟังธรรม……………........................................พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทธิ)
ให้อภัยผู้อื่น ให้อภัยคนที่เคยทำผิดต่อคุณ หรือทำให้คุณเจ็บปวด......….ดร.ฮิชาม อัลอะวาดียฺ
ของประทานแห่งการให้อภัย ……………………………...…...….........อ.สิธยา คูหาเสน่ห์
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนา ก่อนเสียชีวิต….............….http//montasavi.exteen.com/20071126/entry

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 94 (3/2560)
เนื้อหาภายในเล่ม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช….…ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ
ประกาศสถาปนา 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์'………………….....……www.bangkokbiznews.com/news/detail/730452
ความรักในทางพุทธศาสนา…………….......................................……สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)
ทำไมอิสลามถึงให้ความสำคัญกับหินดำและหินดำมาจากไหน?…....…..อะห์หมัดมุสตอฟา โต๊ะลง
ประวัติ จุดกำเนิดของศาสนาคริสต์……………………………...…...…..www.exodus-international.org/category/พระเยซู-คือผู้สร้างโลก/
โอวาทปาติโมกข์……….….….......................................................….http://kkn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=165:makaboocha&catis=46:2008-10-29-14-43-09&Itemid=200

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 93 (2/2560)
เนื้อหาภายในเล่ม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช….…https://th.wikipedia.org/wiki
หัวใจของศาสนาพุทธ…………………………………ระวี ภาวิไล
เมื่อเรากลายเป็น “ของมัน”……………................……พระไพศาล วิสาโล
หลักแห่งความเชื่อถือ…………………………..……..แปลและเรียบเรียง “จินตนา”
อาณาจักรพระเจ้า……………………………...…..….https://noopaeng7997.wordpress.com/about/หลักคำสอน/อาณาจักรพระเจ้า
10 คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม……….….…….หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม.

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 92 (1/2560)เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของศาสนาพุทธ……………………………………............……ระวี ภาวิไล
ธรรมะ : วิธีอยู่อย่างมีความสุข……………………………............……พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
ผู้มีสติ…………….......................................….........….............……หลวงพ่อชา สุภัทโท
10 คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม.............…...............................หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ……...........สิธยา คูหาเสน่ห์
หลักศรัทธา 6 ประการ……………………………………………...….อบู อารีฟ.

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 91 (6/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจศาสนาพุทธ…………………………………….……ระวี ภาวิไล
หมด "อาหาร" ก็นิพพาน…………………………..………บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔/๒๔๘
การปล้ำสู้…………….......................................…………สิธยา  คูหาเสน่ห์
ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์…………..…..ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข
ศิลปะอิสลามความงามที่ถวายพระเจ้า……….....…...…….บรรจง บินกาซัน

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 90 (5/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของพุทธศาสนา…………………………...….………ระวี ภาวิไล
หลักในการนับถือศาสนา………………………………....…เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร)
พุทธวจนะ “ศรัทธาในพระพุทธศาสนา”……………….……พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี).
พราหมณ์-ฮินดู……………………………………………..เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ
เดินทางผิด………………………………………………….สิธยา คูหาเสน่ห์.
ศาสนาอิสลามคืออะไร และชาวมุสลิมเชื่อถืออะไร ................http://www.gotquestions.org/Thai/Thai-Islam.html

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 89 (4/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจของศาสนาพุทธ……………………………………….……….ระวี ภาวิไล
รู้จักอริยสัจ 4…………………………………………......................สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ทำไมคนจึงกลัวความตาย…………....http://www.84000.org
คัมภีร์อัลกุรอ่าน คือหนทางแห่งชีวิต คือแนวทางแห่งความสำเร็จ.........อาดิบ อับดุลเลาะห์
การได้ขึ้นสวรรค์…………………................................................… http://www.netbiblestudy.net/bulletin/ by Ron Boatwright

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 88 (3/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
หัวใจพุทธศาสนา……………………………….…...ระวี ภาวิไล
5 เคล็ดลับ วิธีสร้างความสุข…………......……....…...http:www.เกร็ดความรู้.com
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร……………………….…...พระเทพคุณาภรณ์
ความสุข(คริสต์)……………………....……………..สุริยัญ ชูช่วย
ผลของการมองโลกในแง่ดี…………...…………......กิติมา อมรทัต
เรารู้จักตัวเอง และ เป็นอิสระได้อย่างไร…............… กฤษณมูรติ

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 87 (2/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
คุณค่าชีวิต....................................................................ระวี ภาวิไล
วันมาฆบูชา....................................................................http://www.dhammathai.org/day/maka.php
เมื่อสุขแท้ก็ถึงธรรม.........................................................พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า..................................................พระเจ้าคุณยอด พิมพิสาร
ชนะด้วยพระวจนะ..........................................................ข่าวคริสตจักร ฉบับที่ 783
จงแสดงความเห็นใจและพึงพอใจ....................................อิบรอฮีม อมินี

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 86 (1/2559)
เนื้อหาภายในเล่ม
ในความสงัด.................................................................ระวี ภาวิไล
เขียนพุทธประวัติจากพระโอษฐ์.......................................พุทธทาส อินทปัญโญ
อุบายพ้นทุกข์...............................................................อาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คริสต์ศาสนาในประเทศไทย...........................................อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ความสุขุมรอบคอบ และการรู้จักยับยั้งตนเอง.....................สำนักจุฬาราชมนตรี

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 85 (6/2558)
เนื้อหาภายในเล่ม
แนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน.............................................ระวี  ภาวิไล 
"เรื่องนี้ ดีมาก ถ้าได้อ่านขอให้มีความสุข".............................http://cavthai.blogspot.com/
หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง ตอบปัญหาธรรม..............................หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
“การให้ธรรมะพ่อแม่…...เป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด”......สมเด็จโต พรหมรังสี
เสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามคืออะไร?..........................http://www.islam-guide.com
เกลือที่หมดรสเค็ม............................................................http://www.thaisermons.com

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 84 (5/2558)
เนื้อหาภายในเล่ม
เพ่งพินิจเรื่องชีวิต……………………………………………ระวี  ภาวิไล 
ผู้วิเศษในโลกนี้มีแต่พระพุทธเจ้า กับพระอรหันต์......................พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
การแสวงบุญที่นครเมกกะห์……………….........................…http://www.islam-guide.com
เกร็ดความรู้ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย.................................บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง
หลักอนัตตากับการอบรมประชาชน.........................................ภิกขุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 83 (4/2558)
เนื้อหาภายในเล่ม
ปรัชญาชีวิตว่าด้วยเรื่องบุตร……………………………………………ระวี  ภาวิไล 
เรื่อง 32 KBI (Key Behavior Indicator) : ตัวชี้วัด “ปัญญาตื่นรู้” ...........ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ชาติหน้ามีจริงหรือ ?................................................................................หลวงพ่อชา สุภัทโท
หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ......................................................http://www.maceducation.com/
พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์...............................................................เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 82 (3/2558)
เนื้อหาภายในเล่ม
เพ่งพินิจเรื่องชีวิต………………………………………...................ระวี  ภาวิไล 
สละสุขภาพเพื่อหาเงิน....….แล้วเขาก็ใช้เงินเพื่อให้สุขภาพฟื้น............องค์ ดาไล ลามะ
ความสุข 10 ขั้น……………………………..................................... เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
จงรักษาหน้าที่ของตัวเอง..................................................................อิสมาอีล กอเซ็ม
เส้นทางดำเนินชีวิตของคริสเตียน.......................................................สิธยา คูหาเสน่ห์
จิตใสใจสุข..........................................................................................พระไพศาล วิสาโล
ธรรมะจากพระเกจิดัง...........................................................................หลวงพ่อเกษม เขมโก

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 81 (2/2558)
เนื้อหาภายในเล่ม
ปรัชญาชีวิต ……………………………………………..............................ระวี  ภาวิไล 
ในหลวงสนทนาเรื่อง”พุทธภูมิ” กับหลวงตามหาบัว….....................................นิตยสารน่านฟ้า ปีที่ 1  ฉบับที่ 8
โอวาทธรรม................................................................................................... www.kanlayanatam.com
ข้อคิดดี ๆ ทำไมอิสลามห้ามจับมือผู้หญิง…ทำไมอิสลามต้องคลุมหัว............ MUSLIMTHAIPOST
หลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์............................................................... เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

 

 

80

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 80 (1/2558) 
เนื้อหาภายในเล่ม
ชีวิตดีงาม ………………………………………….…...........................................ระวี  ภาวิไล 
ข้อคิดหลวงปู่ดูลย์ อตุโลพุทธองค์เปรียบคนดั่งบัวสี่เหล่าตัดสักกายทิฏฐิ  …………หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ
ความอัศจรรย์ 10 ประการ ของหนังสือพุทธธรรม….............................................… พระดุษฎี เมธงฺกุโร
สันติอยู่ไหน…………………………………..…..............................................…..พุทธทาสภิกขุ
บทความอิสลาม “ความอดทนคืออะไร”……...........................................…….……Shabab kolbunsalim

 

 

79

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 79 (6/2557) 
เนื้อหาภายในเล่ม 
บรรณาธิการ 
ชีวิตคือขณะที่แสนสั้นของความรับรู้…….ระวี ภาวิไล
วิธีใช้หนี้พ่อแม่......................................หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ชีวิตกับความรัก....................................เขมานันทะ 
การถือศีลอด…………………………….www.islammore. 
พระเยซูคริสต์ คือ คำตอบ......................www.gotquestions.org

 

 

78

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 78 (5/2557) 
เนื้อหาภายในเล่ม 
บรรณาธิการ 
ปฏิบัติสมาธิให้สงบอย่างแท้จริง.......... หลวงพ่อชา สุภัทโท 
การปฏิบัติตนเพื่อเข้าพระนิพพาน........ หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ 
โลกแห่งความวุ่นวาย ..........................http://IslamHouse.com/57601 
มิตรภาพแบบคริสเตียน...................... อ.สิธยา คูหาเสน่ห์ 
ธรรมะจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

77

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 77 (4/2557) 
เนื้อหาภายในเล่ม 
บรรณาธิการ
ธรรมะคำสอนจากหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญูธรรมะจากหลวงปู่ทวด  (วัดช้างให้)
ธรรมะกับสิ่งสมมุติ……………………………หลวงปู่ชา  สุภัทโท
โทษ ของ บาป……………………………….อับดุลบารีย์  นาปาเลน
ธรรมะ: โกหกตัวเอง…………………………แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต
หลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์ธรรมะหาฟังได้ทุกที่ทุกเวลา.......................... พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต

 

 

76

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 76 (3/2557)
เนื้อหาภายในเล่ม
บทบรรณาธิการ
หลักธรรมวันมาฆบูชาที่ควรนำไปปฏิบัติ................สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ความรักถ้าหากแยกตามหลักพระพุทธศาสนา....... พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วาเลนไทน์ในทัศนะของอิสลาม.............................จริยา นุกูล
วันวาเลนไทน์.......................................................บทความศาสนาคริสต์
คำพ่อสอน : ความสามัคคี.....................................พระราชดำรัส

 

75

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 75 (2/2557)
เนื้อหาภายในเล่ม
วิธีใช้หนี้พ่อแม่...................................ธรรมะจากหลวงพ่อจรัญ
ธรรมะ เรื่องหยุดทำร้ายตัวเอง............http//www.inwza.com
กองน้ำตา.............................................สิธยา ซูหาเสน่ห์
คำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม.........เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ธรรมะปีใหม่ 4 อย่า 5 ต้อง..................ท่าน ว. วชิรเมธี

 

74

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 74 (1/2557)
เนื้อหาภายในเล่ม
พุทธวจน :
เรียกกันว่าสัตว์ เพราะติดเบญจขันธ์…...คัดลอกจากพระไตรปิฎก
ใบโพธิ์แก่นธรรม...................................หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ
เทศกาลลอยกระทง……………………บทความเกี่ยวกับประเพณี
คำอธิษฐานถวายพระพร........................สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯ
ชีวิตนี้น้อยนัก........................................สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร........บทความศาสนาอิสลาม
หลักบัญญัติ 10 ประการ........................บทความศาสนาคริสต์
.
dh73

สารธรรมสถาน ฉบับทึ่73(6/2556)
เนื้อหาภายในเล่ม:
เปิดเล่มบรรณาธิการ.
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพร

 

 

-

dh72

 

สารธรรมสถาน ฉบับทึ่72(5 /2556)
เนื้อหาภายในเล่ม:
เปิดเล่มบรรณาธิการ
ฟังหลักคิด.........................................โดย  ท่าน ว.วชิรเมธี
ข้อคิด................................................พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
มุมมอง วันแม่ กับท่าน ว.วชิรเมธี......โดย  ท่าน ว.วชิรเมธี
ข้อคิดของหลวงพ่อชา........................วัดหนองป่าพง
มาถึงวัดหรือยัง?................................จาก www.dhammasatta.org          
บทความมุสลิม...................................เรื่อง ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน
บทความศาสนาคริสต์ .......................เรื่องครอบครัวเป็นของขวัญจากพระเจ้า
-
dh71 สารธรรมสถาน ฉบับทึ่71(4 /2556)
เนื้อหาภายในเล่ม:
คุณค่าชีวิต..........................................................โดย ระวี ภาวิไล
วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 9ประการ...................จาก www.dmc.tv
เข้าพรรษา  เข้าหาธรรม......................................โดย พระไพศาล วิสาโล       
บทความมุสลิม  .................................................โดย  อูลุล อัลบ๊าบ
บทความศาสนาคริสต์........................................โดย  อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์
-
dh70 สารธรรมสถาน ฉบับทึ่70(3 /2556)
เนื้อหาภายในเล่ม:                     
รู้สึกนึกคิด............................................................โดย ระวี ภาวิไล
กินเจ..กินเนื้อ-“กบ” กับ “คางคก”........................โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท       
บทความมุสลิม......................................................เรื่องความขัดแย้งในซาอุดี้
ธรรมเย็นใจ............................................................โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ  เควสโก
พระคริสต์…ในชีวิตเรา.........................................โดย อ.ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง
เรื่อง มองอะไรก็เป็นธรรม คิดอะไรก็เกิดธรรม.....นิทานธรรม
-

6956

 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 69 (2/2556) 
เนื้อหาภายในเล่ม :
มิตรภาพ-ปรัชญาชีวิต.......................โดย ระวี ภาวิไล
โลกธรรม 8.......................................โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
ธรรมโอสถ.......................................โดย ท่านครูบาศรีวิชัย                                 
“มาฆบูชา” เดือนแห่งความรัก..........โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ                     
คาถาธรรมบท...................................คัดจากพระไตรปิฎก                                    
บทความศาสนาอิสลาม....................เรื่อง อิสลาม กับวาเลนไทน์                                      
บทความศาสนาคริสต์......................เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์         
ข้อคิดชีวิต........................................โดย องค์ดาไลลามะ
-
6856 สารธรรมสถาน ฉบับที่ 68 (1/2556) 
เนื้อหาภายในเล่ม :
คุณค่าชีวิต.......................................................โดย ระวี ภาวิไล
ธรรมะคือการปฏิบัติงาน....... ..........................โดย พุทธทาสภิกขุ
พระอารยตารมมหาโพธิสัตว์............................แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
บทความศาสนาคริสต์......................................เรื่อง การตรึงกางเขน                                 
บทความศาสนาอิสลาม.....................................เรื่อง อะไรคือความดีในอิสลาม
-
ab_67_55

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 67 (6/2555)
เนื้อหาภายในเล่ม :
คุณค่าชีวิต.......................................................โดย ระวี ภาวิไล
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา ..........................พระราชดำรัส
ศาสนาจะเจริญก็เพราะผู้ปฏิบัติ........................หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
บทความศาสนาคริสต์......................................โดย ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง
บทความศาสนาอิสลาม.....................................จรรยามารยาทในการทักทายกันในอิสลาม


-
ab_66_55

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 66 (5/2555) 
เนื้อหาภายในเล่ม :
ทรายกับฟองคลื่น.........................................โดย ระวี ภาวิไล
ธรรมะอึดใจเดียว     .....................................โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
บทความศาสนาอิสลาม................................คำแนะนำแด่มุสลิมะฮฺที่อยู่ระหว่างเรียนจบและยังไม่ได้แต่งงาน
บทความศาสนาคริสต์..................................ณ ดินแดนที่ไม่มีน้ำท่วม โดย บัณฑิต ดาแว่น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ..................................โดย พุทธทาส อินทปัญโญ

. -
ab_65_55

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 65 (4/2555)
เนื้อหาภายในเล่ม :
ความรุนแรงในโลก………….…………….………โดย ระวี ภาวิไล
บทความศาสนาคริสต์...............................................คำทำนาย สู่ภัยพิบัติล้างโลก
ความรู้และแง่คิดดีดี...................................................โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
บทความศาสนาอิสลาม.............................................สัญญาณวันสิ้นโลก

 


-
สารธรรมสถาน ฉบับที่ 64 (3/2555)  
เนื้อหาภายในเล่ม :บรรณาธิการแถลง….…………โดย ระวี ภาวิไล 
การเตรียวตัวตาย ..................................................โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ 
บทความเสริมความรู้...............................................กำเนิดพระพุทธรูป
บทความศาสนาคริสต์..............................................คาทอลิก กับโปรเตสแตนท์ ต่างกันตรงไหน
บทความศาสนาอิสลาม............................................จาก www.islamhouse.com
ธรรมะพระอรหันต์กึ่งำพุทธกาล .................................โดย สมชาย ปรางค์นวรัตน์

-
สารธรรมสถาน ฉบับที่ 63 (2/2555)  
เนื้อหาภายในเล่ม :
ความหมาย คุณค่า และความงามของชีวิต……โดย ระวี ภาวิไล 
นิทานเซน ........................................................... นกบินหลงทาง
พระราชดำรัส ....................................................... คุณธรรม 4 ประการ
รู้ซื่อ ๆ  .................................................................โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 
ภาวะผู้นำ..............................................................โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
บทความศาสนาอิสลาม.........................................ฮิญาบ
บทความศาสนาคริสต์............................................เด็กเรียนรู้จากชีวิต

-
ab_62_55

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 62 (1/2555)  
เนื้อหาภายในเล่ม :
ในความสงัด……….. ….…… .…โดย ระวี ภาวิไล 
พระคริสต์...ในชีวิตเรา. ...............โดย ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง 
คติธรรมสอนใจ ..........................โดย ว.วชิรเมธี
14 ที่สุดในชีวิต  ..........................โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 
ธรรมเย็นใจ: สอนใจตัวเองก่อน.....โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
คุณลักษณะที่แท้จริง ของมุสลิม.....จินตนา แปลและเรียบเรียง

 


-
ab_61

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 61 (6/2554) 
เนื้อหาภายในเล่ม :
วาทะปรัชญาเมธี ......................โดย ระวี ภาวิไล
มารู้จักกายตัวจริงของตัวเองกัน... จากส่วนหนึ่งของ “วิสุทธิมรรค” ว่าด้วยอสุภกรรมฐาน
กุญแจไขสู่ความรุ่งโรจน์ของอิสลาม ....... มุฮัมมัด อะซัด  
บทความศาสนาคริสต์ ..................หลักคำสอนของศาสนาคริสต์

 

 

-
ab_60-54

 สารธรรมสถาน ฉบับที่ 60 (5/2554)
เนื้อหาภายในเล่ม :
วาทะปรัชญาเมธี ..............โดย ระวี ภาวิไล
ธรรมะจาก พระไตรปิฎก เรื่อง นาถกรณธรรม 10
                                          เรื่อง พระพุทธเจ้าพยากรณ์ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์
                                          เรื่อง อานิสงส์การฟังธรรม ด้วยความตั้งใจ
บทความศาสนาคริสต์ .........หลักบัญญัติ 10 ประการ      
บทความศาสนาอิสลาม ..............วิถีแห่ง อัล-กุรอาน
ข้อคิดธรรม ........................โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล


 

ab_59_54

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 59(4/2554)
เนื้อหาภายในเล่ม :
ในความสงัด .........โดย ระวี ภาวิไล
วาทะธรรม...........โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท
สุขหนอ ............โดยชยสาโรภิกขุ
บทความศาสนาคริสต์ ....พิธีแต่งงานแบบคริสเตียน
บทความศาสนาอิสลาม .. ผู้ที่เข้ารับอิสลามเพื่อแต่งงาน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าศรัทธาจริง


 

ab_58-54

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 58 (3/2554)
เนื้อหาภายในเล่ม :

เพื่อสันติภาพ ............โดย ระวี ภาวิไล
นางสงกรานต์ 2554 และประเพณีสงกรานต์ .... คัดลอกจาก Website
คำสนทนาของ ติช นัท ฮันห์ .... จากนิตยสาร Way
วิปัสสนาแห่งเซ็น ...............แปลและเรียบเรียงโดย ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
บทความศาสนาคริสต์ ....... เรื่อง ระยะเวลาของชีวิต โดย Pastor Greg Laurie

 


-
ab_57_54

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 57 (2/2554) 
เนื้อหาภายในเล่ม :
เรียนรู้โลกและชีวิต ......โดย ระวี ภาวิไล
ความแตกต่างของ 3 ศาสนา .... โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
‘นมาซ สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู .... โดย อ.บรรจง บินกาซัน
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง มหัศจรรย์สันติสุขแท้

 

 


-

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 56 (1/2554)
เนื้อหาภายในเล่ม :
วาทะปรัชญาเมธี ......โดย ระวี ภาวิไล
ธรรมะคลายทุกข์ 4 ประการ .... คัดลอกจาก Website
มหัศจรรย์แห่งชีวิต .... โดย ว. วชิรเมธี
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง อิสลามเผยแผ่ศาสนาด้วยคมดาบจริงหรือ ?
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง ความชั่วมีอยู่จริงหรือ ?

 


 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 55 (6/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
ชีวิตคืออะไร .... โดย ระวี ภาวิไล
บาป 7 ประการ ในทัศนะของคานธี .... โดย ว.วชิรเมธี
โจรสูตร .... โดย ดังตฤณ
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง พระพร 3 ประการ โดย ศจ.มนูญศักดิ์ อมาตยกุล
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง การประกอบพิธีฮัจญ์ มี 3 วิธี

 


 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 54 (5/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับ .... โดย ระวี ภาวิไล
คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น .... โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
คำของปราชญ์จีน .... แปลโดยสุภาณี ปิยพสุนทรา
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง ข้อคิดแด่ผู้ศรัทธา
ข้อคิด...แปลกแต่จริง .... โดย รศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล กรมสุขภาพจิต
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง ข้อคิดจากพระคัมภีร์


 

ab_53-53

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 53 (4/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม .... โดย ระวี ภาวิไล
เอตทัคคะของพระพุทธสาวกในด้านต่าง ๆ
คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น .... โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง รู้ไหมว่าเธอคือผู้ถูกห่วงใย !
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง ความหมายของคำ “อัลเลลูยา”

 


 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 52 (3/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
ความหมาย คุณค่า และความงามของชีวิต .... โดย ระวี ภาวิไล
เราควรมีอายุได้เท่าไหร่ ? .... คัดลอกจาก http://dungtrin.com
ข้อคิดดี ๆ .... โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)
อิสลาม คือสายกลาง หลักการ และความเป็นจริง .... คัดลอกจาก http://www.sunnahstudent.com
หลักคำสอนพื้นฐานที่สำคัญของศาสนาคริสต์ .... คัดลอกจาก http://my.dek-d.com

 


 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 51 (2/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับไปด้วย .... โดย ระวี ภาวิไล
หลวงพ่อกับเณรจ้อย .... เล่าโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ในหลวง ทรงอวยพรคนไทย .... คัดลอกจากพรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระดิถีปีใหม่ 2553
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง อาหารฮาลาลคืออะไร?
ชายชราทั้งสาม .... คัดลอกจาก www.siamsouth.com
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง ค่าไถ่

 


 

สารธรรมสถาน ฉบับที่ 50 (1/2553)
เนื้อหาภายในเล่ม :
การบริจาค .... แปลโดย ระวี ภาวิไล
วิทิสาสมาธิ .... โดยพระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
นิทานชาดก .... เรื่อง ลิงไหว้พระอาทิตย์
9 คำพ่อสอน .... คัดลอกจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสต่าง ๆ
บทความศาสนาอิสลาม .... เรื่อง คัมภีร์อัลกุรอานได้กำหนดจำนวนภรรยาไว้ชัดเจน
บทความศาสนาคริสต์ .... เรื่อง หลักคำสอนการดำเนินชีวิตของศาสนาคริสต์