a_WisdomofLiving

พ.ศ. 2558 - 2559
หนังสือ "ปฏิบัติธรรม (ทำไม? - อย่างไร?)"
    เป็นหนังสือที่ มีจุดมุ่งหมายต้องการทำความเข้าใจความหมายและนัยต่างๆ ของการปฏิบัติธรรม เพื่อให้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรและปฏิบัติอย่างไร ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงที่สุดของการปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่เกิดปัญหา และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนั้นยังหวังที่จะช่วยอำนวยให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองในการปฏิบัติธรรมได้มากที่สุด
 

 

.
a_WisdomofLiving

พ.ศ. 2557
หนังสือ "ชีวิตติดปัญญา"
    เป็นหนังสือที่มุ่งทำความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตในช่วงต่างๆ และแง่มุมต่างๆ ที่จะต้องเผชิญ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบั้นปลาย ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสตร์ต่างๆ เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพของชีวิตตลอดสายเป็นเสมือนแผนที่ของชีวิตที่ทำให้บุคคลรู้จักตระเตรียมการฝึกฝนอบรมตนและความพร้อมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดี และประสบความสุขความสำเร็จอย่างสูง
 

 

.
a_satipattathan

พ.ศ. 2556

หนังสือ "ความสุขทุกมิติ ตามหลักพระพุทธศาสนา" 
   เป็นหนังสือที่มุ่งอรรถาธิบายเรื่องของความสุขใน แง่มุมต่าง ๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้รู้จักประเภท ระดับ คุณค่า คุณและโทษของความสุข ที่มีต่อชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างกว้างขวาง ตลอดจนวิธีบริหารจัดการความสุขประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการที่ สามารถนำความสุขมาเป็นฐานในการพัฒนาชีวิต เพื่อให้เข้าถึงอุดมคติของชีวิตที่แท้จริงa_nobletruth

พ.ศ. 2555

หนังสือ "อริยสัจสำหรับทุกคน"    
  เป็นหนังสือที่มุ่งอรรถาธิบายหัวใจคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ “อริยสัจ” ซึ่งเป็นธรรมในระดับ โลกุตตระ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการดับทุกข์ดับ
กิเลสของ
บุคคล ว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในทุกเรื่องและทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างไร เพื่อให้อริยสัจที่พระพุทธอง
ค์ทรงค้นพบ
และตรัสรู้นี้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในการดับทุกข์ให้ทั้งแก่บุคคล ตลอดจนมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ซึ่งกำลังประสบวิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ในด้านต่าง ๆ มากมายมหาศาล และต้องการแนวทางตลอดจนวิธีที่จะใช้ดับทุกข์ที่รุมเร้าเข้ามานั้นอย่างรีบด่วน

 
a07_satipattathan

พ.ศ. 2554
หนังสือ “สติปัฏฐาน 4  ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์”
  เป็นหนังสือที่มุ่งอรรถาธิบายระบบปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติสำคัญที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงพุทธบริษัทนิกายเถรวาทในประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยอธิบายในลักษณะวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ที่สามารถน้อมนำทุกสิ่งหรือทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติในทุกขณะชีวิตได้ ซึ่งจะช่วยทำให้โลกทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลไม่ถูกจำกัดด้วยรูปแบบลักษณะหรือกิริยาอาการอะไรบางอย่างเท่านั้น

 
a06_dhrama

พ.ศ. 2553
เรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์”
   เป็นหนังสือที่มุ่งอธิบายให้เข้าใจชัดเจนถึงหลัก “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดและเข้าใจยากที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะองค์ธรรมและอาการของเหตุปัจจัยที่ปรากฏทั้งหมด ในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยอาศัยพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นว่า คำสอนทั้งหมดในพระพุทธ-ศาสนา ล้วนมีที่มาจากปฏิจจสมุปบาทส่วนใดและอย่างไร ซึ่งจะช่วยทำให้พุทธบริษัทมีความเข้าใจถึงความลงรอยกันในระบบคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด แม้จะตรัสสอนยักเยื้องไว้อย่างไรก็ตาม สมดังพระพุทธวจนะที่ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม” และ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา (ตถาคต)”

 

 

พ.ศ. 2552
หนังสือ “คู่มือปัญญาในพระพุทธศาสนา”
   เป็นหนังสือที่มุ่งอธิบายคำต่างๆ  ในพระพุทธศาสนาที่มีความหมายถึง “ปัญญา” เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของปัญญาในปริบทต่างๆ อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการนำปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเรื่องต่างๆ ที่ปัญญาพึงรู้

 

 

 
 พ.ศ. 2551
หนังสือ “คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน

   เป็นหนังสือที่มุ่งเสนอหลักการและแนวทางในการเสริมสร้างบุคคล และ/หรือการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตของแผ่นดิน ผู้จะเป็นที่พึ่งและความหวังแผ่นดินที่จะช่วยนำพาสังคมประเทศชาติและโลกทั้งมวลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ถูกต้องดีงาม สงบสุข สันติ และยั่งยืน

 

 

 

พ.ศ. 2550
หนังสือ “หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้”

 
  เป็นหนังสือที่มุ่งแสดงหลักคำสอนและหลักปฏิบัติพื้นฐานในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะในชีวิตจริงและชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีพื้นฐานที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมในชั้นลึกต่อไปด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นพุทธบริษัทของตนเอง และสามารถตอบคำถามได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร? มีหลักการและเป้าหมายคืออะไร? ตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิตที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างไร ?

 

 

 

 พ.ศ. 2549
หนังสือ “ความพอเพียง คือทางรอดของมนุษย์และสังคม”

 
  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสได้รับพระราชทานรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นผลงานสำคัญประการหนึ่ง โดยนอกจากได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาลงไว้แล้ว ยังได้นำมาอธิบายขยายความและประยุกต์เข้ามาในเรื่องของพระพุทธศาสนา คือเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) และ สัปปุริสธรรม 7 ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริง การดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ล้วนมีพื้นฐานอยู่บน “ความพอเพียง” ทั้งนั้น

 

 

 

พ.ศ. 2548
หนังสือ “ความหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์แบบ”
   เป็นหนังสือที่อธิบายให้ความเข้าใจที่ชัดเจนของคำ, ความสำคัญ และความสัมพันธ์ ของ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนสาเหตุที่เป็นที่มา และแนวทางในการเสริมสร้างให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นได้เสนอแนวทางการพัฒนามนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องฝึกฝน จะขาดเสียมิได้ โดยมีธรรมชาติและตัวชีวิตเป็นเครื่องกำหนด เพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์