ธรรมสถานฯ อนุญาตให้หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เนื่องด้วยศาสนาและประเพณีตามสมควร โดยในแต่ละปีจะมีกิจกรรมในทำนองนี้ ประมาณปีละ ไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม