วิสัยทัศน์
  “เป็นศูนย์กิจกรรมทางศาสนาของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมของศาสนิกในศาสนาต่างๆ ที่สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้ง เพื่อนำพลังแห่งคำสอนของศาสดาทั้งหลายมาบูรณาการให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ แก่บุคคลและสังคม”

พันธกิจ
   “มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ เพื่อตอบสนองปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นเรื่องความรู้และคุณธรรม โดยอาศัยหลักศาสนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมผสมผสานโดยไม่จำกัดแบ่งแยกพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา และมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งแก่สังคมในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสันติภาพ”

เป้าหมาย
   1. เป็นศูนย์กิจกรรมทางศาสนา และสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิต (จิตใจ) ชั้นนำ
   2. เป็นศูนย์ประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนาต่าง ๆ
   3. เป็นศูนย์พลังทางศาสนาของแผ่นดิน ที่เป็นผู้นำในการเสนอหลักและวิธีปฏิบัติทางศาสนธรรม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและสันติภาพให้บังเกิดแก่บุคคลและ
        สังคม ตลอดจนลดละ-บรรเทาความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและโลก.