เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีในพระพุทธศาสนา มุ่งหวังให้กุลบุตรได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและเต็มที่ในช่วงระยะเวลาอันหนึ่ง  ได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา  ตลอดจนเป็นการสร้างศาสนทายาทที่สำคัญ  โครงการนี้เป็นความริเริ่มมาจากกลุ่มศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และถือว่าเป็นความร่วมมือในการจัด จาก 3  ฝ่าย คือ กลุ่มศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ , ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์  และ ธรรมสถานจุฬาฯ ซึ่ง ธรรมสถานฯ จะช่วยงานในด้าน การพิมพ์แผ่นพับ , โปสเตอร์ , การประชาสัมพันธ์ , การรับสมัคร , การรับเงินทำบุญ  และที่พิเศษมากคือ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรให้เป็นวิชาเลือก ชื่อวิชา “พุทธปฏิบัติ” จำนวน  3  หน่วยกิต สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์และคณะอื่นๆ จำนวนประมาณ  20  คน  ดังนั้นผู้ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จึงสามารถอุปสมบทได้ไปพร้อมกันเลยทีเดียว