เป็นกิจกรรมในลักษณะสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ทางธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ โดยเฉพาะ  โดยเน้นในกรอบหลักตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม   โดยในแต่ละปีงบประมาณ  จะมี 3 โครงการใหญ่  คือ
   1. โครงการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ทางธรรม ในหัวเรื่องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในสังคมขณะนั้นๆ โดยจัด 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 30 คน
   2. โครงการ “เบิกบานด้วยธรรม” ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น จำนวน 12 ครั้ง ในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรับสมัครจำนวนประมาณ 50 คน