ธรรมสถาน ฯ มีห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือ , แถบบันทึกเสียง และซีดีธรรมะ ของศาสนาพุทธ (เป็นส่วนใหญ่) และหนังสือธรรมะของศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ บาไฮ จำนวนหนึ่ง โดยเปิดบริการให้มานั่งอ่านที่ห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน-ฟัง ที่บ้านได้ต้อนรับทั้งชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป
   ห้องสมุดเปิดบริการทุกวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.