เป็นกิจกรรมเผยแผ่คำสอนของศาสนาต่างๆ  โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น   เอกสาร , บทความ , สารธรรมสถาน (ราย 2 เดือน)  เป็นต้น  และจัดส่งไปยังบุคคลและหน่วยงานต่างๆในจุฬาฯอย่างกว้างขวาง  ตลอดจนผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,000  ราย  นอกจากนั้น ยังมีการจัดในรูปแบบนิทรรศการ (จัด 3 ครั้ง คือ เดือนแห่งมาฆบูชา , วิสาขบูชา และ อาสาฬหบูชา) และ กระดานกระทู้ธรรม เป็นตัน และจัดทำหนังสือพิเศษประจำปี ปีละ 1 ฉบับ ยอดพิมพ์จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของบุคคลและสังคม ในเรื่องของธรรมะ ตลอดจนการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้พิมพ์ไปแล้วจำนวน 5 ฉบับ คือ
   1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
   2. ความพอเพียง คือทางรอดของมนุษย์และสังคม
   3. หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้
   4. คู่มือ บัณฑิตของแผ่นดิน
   5. คู่มือ ปัญญาในพระพุทธศาสนา
และฉบับที่6 ซึ่งมีกำหนดจะออกในเดือนธ.ค.2553 คือ “ปฏิจจสมุปบาท ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์”
ท่านผู้สนใจเอกสาร บทความ สารธรรมสถาน และหนังสือพิเศษประจำปี สามารถลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่ ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. 02-2183018 หรือ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it