เป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดพาสมาชิกให้รู้จักพระภิกษุและบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ตลอดจน วัด และสำนักศึกษาและปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสได้ฟังธรรม-บำเพ็ญบุญถวายสังฆทานร่วมกัน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญหรือน่าสนใจที่อยู่ในเส้นทาง เพื่อเปิดมิติการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้กว้างขวางขึ้น   ในแต่ละปีงบประมาณ  จะจัด 2  ครั้ง