โครงการอบรมในช่วงเข้าพรรษาครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

"ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เรื่อง "เบิกบานด้วยทศพิธราชธรรม" ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

เสียงบรรยายธรรม


ครั้งที่ ฟังบรรยาย

ดาวน์โหลด

 •  ครั้งที่ 3 เรื่อง "ศีล"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูประคุณสรกิจ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 4 เรื่อง "อักโกธะ"
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูเมธังกร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 5 เรื่อง "อาชชวะ"
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูวรวงศ์
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 6 เรื่อง "มัททวะ"
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระมหาธนัญชัย เตชปญฺโญ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 7 เรื่อง "ตปะ"
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูสังฆภารพิสิฏฐ์
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 8 เรื่อง "อวิหิงสา"
วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูธรรมรุจิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 9 เรื่อง "ทาน"
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 10 เรื่อง "ขันติ"
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระมหาเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตฺโต
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 11 เรื่อง "อวิโรธนะ"
วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น . โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ดาวน์โหลด)