ประเภทสมาชิก :
1. บุคลากรและนิสิตจุฬาฯ
       การสมัคร   :   -     ใช้สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ 1 แผ่น
- สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน  1  แผ่น (เฉพาะนิสิตจุฬาฯ)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป
2. บุคคลทั่วไป
        การสมัคร   :   -     ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป
3. สมาชิกพิเศษ

การสมัคร :
ธรรมสถานฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม

การยืม :
1.ผู้ยืม     ต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับการยืมและคืนทุกครั้ง  และจะต้องมายืมด้วยตนเอง  ส่วนการคืนอาจฝากผู้อื่นส่งแทนได้
           สมาชิกประเภทที่ 1.1   ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด
           สมาชิกประเภทที่ 1.2   ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด และบัตรมัดจำมูลค่า 300  บาท
          สมาชิกประเภทที่ 1.3   ใช้บัตรสมาชิกพิเศษ
2 . จำนวนที่ยืมได้แต่ละครั้ง
   **  หนังสือ  ๔ เล่ม หรือเทปไม่เกิน ๘ ม้วน
   **  หนังสือและเทปรวมกันไม่เกิน  ๘  ชิ้น   (กรณีนี้ยืมหนังสือได้ไม่เกิน  ๒  เล่ม)
   **  หนังสือหนา  ๓๐๐ - ๕๐๐ หน้า  ยืมได้ไม่เกิน ๓  เล่ม
   **  หนังสือหนาเกิน  ๕๐๐ หน้า  ยืมได้ไม่เกิน  ๒  เล่ม
3 .การยืมและคืน 
   ทุกวันทำการ เวลา  ๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   **  ยืม  ที่โต๊ะหน้าห้องสมุด
   **  คืน  ที่ห้องสำนักงาน


การปรับ
1. กรณีทำหนังสือหาย  ต้องซื้อหนังสือมาชดใช้ หรือชำระเงินตามราคาหนังสือ
2. ส่งคืนช้ากว่ากำหนด  ปรับชิ้นละ ๕.-บาท ต่อวัน
3. และหากส่งช้าเกินกำหนดบ่อยครั้ง อาจถูกพิจารณายกเลิกสมาชิกภาพ