วิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม (CU Smart Buddhist Graduates)

รหัสวิชา 0201105 CU SMART BUD GRAD  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง
  รายละเอียด
• สรุป เนื้อหาภาพรวมรายวิชา พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม   (รายละเอียด)
• ตารางสอนวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   (รายละเอียด)
• แนะนำวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม   (รายละเอียด)
• แนะนำธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (รายละเอียด)
• การเจริญเมตตาอัปปมัญญา   (รายละเอียด)
• สมถกรรมฐาน 11   (รายละเอียด)
• วิปัสสนากรรมฐาน   (รายละเอียด)
• การเตรียมตัว-กำหนดการทัศนศึกษา วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560   (รายละเอียด)

เสียงบรรยายรายวิชาย่อย

ครั้งที่ ฟังบรรยาย

ดาวน์โหลด

 •  ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนะนำภาพรวมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรทั้งหมด"
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 2 เรื่อง "หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้"
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยน.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 3 เรื่อง "เข้าถึงธรรมเชิงวิทยาศาสตร์"
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 4 เรื่อง "พีธีกรรมและจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธพึงรู้"
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระทิพากร อริโย
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 5 เรื่อง "พุทธประวัติวิเคราะห์ และประวัติพระพุทธศาสนา"
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 6 เรื่อง "รู้จักคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนา"
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 7 เรื่อง "เจริญสมาธิ (สมถภาวนา = เดินจงกรม, กรรมฐาน 40)"
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 8 เรื่อง "เจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา, สติปัฏฐาน 4)"
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 9 เรื่อง ทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 10 เรื่อง ธรรมะเพื่อความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของแผ่นดิน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 11 เรื่อง ประมวลภาพแนวคำสอนใหญ่ๆ ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 12 อภิปรายทั่วไป
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม,น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย,เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)