เป็นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามทางศาสนา  และมุ่งหวังให้เป็นโอกาสในการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา  ตลอดจนเป็นสื่อรวมใจนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีกิจกรรมหลัก คือ งานมาฆบูชา , งานวิสาขบูชา , งานอาสาฬหบูชา , งานหล่อและถวายเทียนจำนำพรรษา