รายงานผลจัดกิจกรรม ปีงบ 2554

augAndsep4Head

   ธรรมสถาน ฯ ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยวุฒิธรรม” ในช่วงเข้าพรรษา  ณ วัดญาณเวศกวัน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่
6, 13, 20, 27 สิงหาคม และ 3, 10, 17, 24 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมแต่ละครั้ง ประมาณ
60-80 คน โดยเฉพาะในครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554  มีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     จำนวน 8 คน
 โดยการนำของ รองศาสตราจารย์วนิดา จีนศาสตร์  สมัครขอเข้าร่วมโครงการด้วย และตั้งแต่ครั้งที่ 9 เป็นต้นไป คือวันเสาร์ที่ 17 กันยายน ได้เพิ่ม
กิจกรรมสอนร้องเพลงธรรมะ ในช่วงเวลา 11.00-11.30 น. เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะด้วยการขับร้อง ซึ่งทำให้ประทับอยู่ในความทรงจำเป็นเวลาอัน
ยาวนาน.

augAndsep4 augAndsep2
augAndsep3 augAndsep1

august902

   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 – 21.00 น. ธรรมสถานฯ  ได้จัดงาน “อาสาฬหบูชา” ขึ้น ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถานจุฬาฯ
เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และมุ่งหวังให้เป็นโอกาสรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นกุศลและ
สัมมาปฏิบัติร่วมกัน โดยงานมีกำหนดการดังนี้ 18.00 น. ทำวัตรเย็น (แปลไทย) และสวด “ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร19.00 น. ปาฐกถาธรรมเนื่อง
ในโอกาส อาสาฬหบูชาโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโรรองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 20.00 น. กล่าวนำบูชาเวียนเทียน
โดย เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธรรมสถาน 20.10 น. พิธีเวียนเทียน  นอกจากนั้น ยังรวบรวมปัจจัยทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ
ที่มานำการเวียนเทียนและวัดจากแดง จำนวน 14,826.75 บาท มีนิสิต บุคลากร และญาติมิตรร่วมงานนี้ จำนวนประมาณ 500 คน

august301
august302
august303
august304

   ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2554 ธรรมสถานฯ ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาส  “อาสาฬหบูชา”
เรื่อง “พุทธทาสคำกลอน”  ณ  บริเวณโถงรอบนอก  อาคารธรรมสถาน  จุฬาฯ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวบรวม คำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
ที่ได้แต่งขึ้น เพื่อสื่อเนื้อหาสาระทางธรรมะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะคล้องจองได้ทั้งอรรถรสและหลักธรรมสอนใจ ประกอบภาพที่สวยงาม

 

august401
august402
august403
august404

   ธรรมสถาน ฯ ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยวุฒิธรรม” ในช่วงเข้าพรรษา  ณ วัดญาณเวศกวัน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยจัดเป็นประจำในทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
รวม 12 ครั้ง มี  วัตถุประสงค์1. เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัท ในช่วงเข้าพรรษา2. เพื่อชักชวนให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข
และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย3. เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรม ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและกิจการงานต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง  เพื่อนำไปสู่เจริญก้าวหน้าของชีวิตในทุก ๆ ด้าน4. เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย  ในปณิธานที่จะเสริมสร้างบุคลากรและ
นิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมสำหรับกำหนดการจัดในแต่ละครั้ง ในภาคเช้า จะมีการทำวัตรเช้า
และพระคุณเจ้าฯ ปรารภธรรมพร้อมนำการปฏิบัติ ; ส่วนในภาคบ่าย เป็นการแสดงธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ การสนทนาธรรม
และการทำวัตรเย็นโครงการที่จัดนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่ลงทะเบียน 97 คน จำแนก
เป็นอาจารย์และบุคลากรปัจจุบัน 60 คน(จาก 9 คณะ และ12 หน่วยงาน) , อาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุ 14 คน, นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 8 คน, นิสิตปริญญาเอก 1 คน, นิสิตเก่าจุฬาฯ 3 คน และญาติมิตร 11 คน

 

august501
august502
august503
august504


 

august901

มื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา10.00 – 21.00 น. ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด งานหล่อเทียนจำนำพรรษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารธรรมสถานจุฬาฯ  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
มุ่งหวังให้นิสิต บุคลากรจุฬาฯ และสาธุชนทั่วไปรู้จักขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน ตลอดจนได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและมีโอกาสประกอบกิจ
อันเป็นกุศลร่วมกัน ในเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งจะมาถึงในวันที่  16  กรกฎาคม
ศกนี้   โดยมีกำหนดการดังนี้ :-
10.00 น. 
- พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (จำนวน 3 ต้น)
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์
- เริ่มการหล่อเทียน ฯ (หลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้สาธุชนร่วมหล่อเทียนฯจนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. หรือจนกว่าเทียนเต็มเบ้า)

11.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพล

17.00 - 19.30  น.
     - การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย โดยนิสิตภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
มีผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมงานหล่อเทียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 คน

august001
august002
august003
august004

   และได้นำเทียนจำนำพรรษาที่ร่วมกันหล่อขึ้น จำนวน 3 ต้น พร้อมเงินปัจจัยทำบุญที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปถวายวัดต่าง ๆ
ดังนี้วันที่ 15 ก.ค.2554 เวลา 15.00 น. ถวายวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมเงินปัจจัยทำบุญ 50,023.00 บาท
มีผู้สมัครร่วมเดินทางไปถวายเทียน จำนวนประมาณ 100 คนวันที่ 16 ก.ค.2554 เวลา 13.00 น. ถวายวัดมกุฏคีรีวัน
จ.นครราชสีมา พร้อมเงินปัจจัยทำบุญ 81,425.50 บาท มีผู้สมัครร่วมเดินทางไปถวายเทียน จำนวนประมาณ 155 คน
   นอกจากนั้นคณะที่ไปยังได้รวบรวมเงินปัจจัยทำบุญเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน อีกจำนวน 53,370.25 บาท 
วันที่ 16 ก.ค.2554 เวลา 15.15 น. ถวายวัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา พร้อมเงินปัจจัยทำบุญ 60,600.00 บาท
มีผู้สมัครร่วมเดินทางไปถวายเทียน จำนวนประมาณ 155 คน รวมเงินปัจจัยทำบุญที่รวบรวมได้ และนำถวายวัดทั้งสิ้น
245,418.75 บาท

august101
august102
august103
august104
may2

  ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “วิสาขบูชา” ขึ้น ณ อาคารธรรมสถานจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
และมุ่งหวังให้เป็นโอกาสรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน
โดยงานมีกำหนดการดังนี้
เวลา 18.00 น.    ทำวัตรเย็นและสวดมนต์บทพิเศษ (แปลไทย)
เวลา 18.45 น.    บรรยายปาฐกถาธรรมเนื่องในโอกาส "วิสาขบูชา"
โดย  พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ
เวลา 19.45 น.    กล่าวนำเวียนเทียนโดย เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธรรมสถาน
เวลา 20.00 น.    พิธีเวียนเทียน

  นอกจากนั้น ยังรวบรวมปัจจัยทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ ที่มานำการเวียนเทียนและวัดจากแดง จำนวน 17,805.00 บาท
มีนิสิต บุคลากร และญาติมิตรร่วมงานนี้ จำนวนประมาณ 350 คน

wisakha1 wisakha2
wisakha3 wisakha4

may

เรื่อง "เสาหลักพระกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน)

wisakha1_1 wisakha1_2
wisakha1_3 wisakha1_4

aug201

ธรรมสถานฯ ร่วมกับฝ่ายศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 ขึ้น นับเป็นปีที่ 21 ระหว่าง
วันที่ 14 มี.ค. – 16 เม.ย.2554 ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.    เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกวิธีและต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง จนสามารถน้อมนำหลักธรรม
มาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสงบสุขของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ
2.    เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชอบตามหลัก พระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นโอกาสให้ได้
ฝึกฝนจิตใจอย่างเต็มที่
3.    เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนิสิตได้สร้างบุญกุศลร่วมกัน
โดยมีกำหนดการดังนี้

26 ก.พ.54                                 - ปฐมนิเทศ ณ ตึกวชิราลงกรณ ชั้น 4  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา  08.30 – 12.00 น.
14 มี.ค.54 ถึง 18 มี.ค.54          - ออกเดินทางจาก กทม.เวลา 07.15 น.,ปลงผมในบ่ายนั้น เข้ารักษาอุโบสถศีล อบรมธรรมและ
ฝึกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
19 มี.ค.54                                - พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดท่าวังไทร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และอยู่ปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาแผงม้า
15 เม.ย.54                               - ลาสิกขา ณ วัดเขาแผงม้า อยู่วัดรักษาศีล 8 ต่อ
16 เม.ย.54                               - เดินทางกลับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มีนิสิตและผู้สนใจ สมัครบรรพชาและอุปสมบท รวม 16 คน และผู้ปกครองตลอดจนญาติมิตร ร่วมพิธีจำนวน ประมาณ 150 คน
aug004 aug002
aug003 aug001

  

ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เรื่อง  “ปฏิบัติธัมมะตามพระไตรปิฎก :
อบรมการเจริญสติปัฏฐาน”
ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ณ พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์
@  เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจระบบการปฏิบัติ “สติปัฏฐาน 4” ในภาพรวม อย่างถูกต้อง
@  เพื่อฝึกหัดการปฏิบัติ “สติปัฏฐาน 4” ตามที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก ให้ได้หลักพอเพียงที่จะนำไปปฏิบัติเองต่อไป
@ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น “เป็นสุข” และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะเสริมสร้างชาวจุฬาฯ ให้เป็นผู้
สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม

กิจกรรมที่จัด : 
การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การบรรยาย / อบรม / แนะนำการปฏิบัติ โดย อ.พรชัย เจริญดำรงเกียรติ นอกจากนั้นมีการสอนปฏิบัติ
(เดินจงกรม และ เจริญวิปัสสนา) ในชีวิตประจำวัน  พอให้รู้เป็นพื้นฐาน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 42 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีนิสิตปริญญาเอก  1 คน

copy1 copy2
copy3 copy4

head_18feb18mar54

นิทรรศการที่จัดครั้งนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาวาทะธรรม  ของผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักและได้รับความยอมรับจากสังคมเป็นอย่างสูง
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยแสดงเป็นภาพอิงค์เจท ขนาด  40 X  60  นิ้ว มีวาทะธรรมประกอบ จำนวน 12 ภาพ
Maha1 Maha2
Maha3 Maha4

 

head_18feb54

ธรรมสถานฯ ได้จัดงาน “มาฆบูชา” ขึ้น ณ อาคารธรรมสถานจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
และมุ่งหวังให้เป็นโอกาสรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน
โดยงานมีกำหนดการดังนี้
เวลา 18.00 น.    ทำวัตรเย็นและสวดมนต์บทพิเศษ (แปลไทย)
เวลา 18.45 น.    บรรยายปาฐกถาธรรมเนื่องในโอกาส "มาฆบูชา"
                       โดย  พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส
                       วัดจากแดง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ
เวลา 19.45 น.    กล่าวนำเวียนเทียนโดย เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธรรมสถาน
เวลา 20.00 น.    พิธีเวียนเทียน

นอกจากนั้น ยังรวบรวมปัจจัยทำบุญถวายพระคุณเจ้าฯ ที่มานำการเวียนเทียนและวัดจากแดง จำนวน 22,719.75 บาท
มีนิสิต บุคลากร และญาติมิตรร่วมงานนี้ จำนวนประมาณ 600 คน
18Maha1 18Maha2
18Maha3 18Maha4

head_12feb54

ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการธรรมทัศนาจร ครั้งที่ 2/2554 (=ครั้งที่ 42) ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
ระหว่างเวลา 06.30 – 21.00 น. โดยจัดพาไปฟังธรรม ถวายสังฆทาน และเยี่ยมชมสถานที่ ณ วัด 2 แห่ง ใน
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี คือ ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูสิต ขันติธโร) เจ้าอาวาส )
และวัดสุนันทวนาราม (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาส)
มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 153 คน
รวบรวมเงินทำบุญถวายวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จำนวนเงิน 30,000.-บาท และวัดสุนันทวนาราม จำนวนเงิน 31,700.-บาท
12feb2011_1 12feb2011_2
12feb2011_3 12feb2011_4


ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เรื่อง  “มารู้จัก ‘ความสุข’ ในทุกมิติ” ระหว่าง
วันเสาร์ที่ 18 -
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์
   @ เพื่อศึกษาและเรียนรู้จัก “ความสุข” ในมิติต่าง ๆ ทั้งในแง่คุณและโทษ ตลอดจนสาเหตุหรือที่มาอย่างกว้างขวาง
   @ เพื่อฝึกหัดและปฏิบัติ ทำให้เกิดความสุขในมิติต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
   @ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น “เป็นสุข” และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะเสริมสร้างชาวจุฬาฯ
ให้เป็นผู้ สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม

กิจกรรมที่จัด :  การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การบรรยายตามหัวข้อที่กำหนด โดยนายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย นอกจากนั้นมี
การสอนปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา) ในชีวิตประจำวัน  พอให้รู้เป็นพื้นฐาน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 42 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีนิสิตปริญญาตรี โท เอก อย่างละ 1 คน

head_1dec53

   เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 06.30 – 08.00 น. สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ได้ขออนุญาตใช้ห้องโถง
อาคารธรรมสถานจุฬาฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3ศาสนา (ศาสนาอิสลาม) ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในปีพุทธศักราช
2553 โดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ธนิต ธงทอง) เป็นประธานในการจัด
   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”ในหลวงกับนิสิตมุสลิม” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ศานติศาสน์ และการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “พระราชกรณียกิจเพื่อชาวไทยมุสลิม” มีนิสิตบุคลากร ร่วมงาน ประมาณ 150 คน
1dec53_1 1dec53_2
1dec53_3 1dec53_4

 

ธรรมสถานฯ ได้จัดโครงการธรรมทัศนาจร ครั้งที่ 1/2554 (=ครั้งที่ 41) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 07.00 – 19.30 น.
โดยจัดพาไปฟังธรรม ถวายสังฆทาน
และเยี่ยมชมสถานที่ ณ วัด 3 แห่ง  ใน ต.ชะอม  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี คือ
วัดป่าสว่างบุญ (พระอาจารย์สมชาย ปุญฺญมโน เจ้าอาวาส), วัดศรีเทพนิมิตรวราราม (พระครูภาวนาวิทยาคม (วิชา อภินนฺโท) เจ้าอาวาส)
และวัดมหาโพธิธรรม (พระอาจารย์ดำรงธรรม อตฺตทีโป เจ้าอาวาส)

มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 76 คน

october2010

    ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เบิกบานด้วยธรรมานุวัติ” ในช่วงเข้าพรรษาทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
วันเสาร์ที่
31 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 รวม 12 ครั้ง ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งอยู่ในช่วงของงบประมาณปี 2554 รวม 2 ครั้ง
คือวันเสาร์ที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2553
(วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 งดการจัด เนื่องจากติดภารกิจการสัมมนาของมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด)

 
โดยมีวัตถุประสงค์
     @ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัท ในช่วงเข้าพรรษา
     @ เพื่อชักชวนให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
     @ เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรม ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและกิจการงานต่างๆ ที่จำเป็น
          ต้องเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ประโยชน์และความสุขที่ถูกต้องดีงามและยั่งยืน
     @ เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ในปณิธานที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง
          ความรู้และคุณธรรม

กิจกรรมในแต่ละครั้ง คือ การสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น การอบรมการปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา)
การบรรยายตามหัวข้อธรรม - สนทนาธรรม
มีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และญาติมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 81 คน