"ชีวิตติดปัญญา" 0201111 WISDOM OF LIVING 

กลุ่มสหศาสตร์ เรียน วันพุธ 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมสถาน 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการเรียน

                                     เรื่อง    รายละเอียด
•  ตารางสอนวิชาชีวิตติดปัญญา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559)                                       
    (รายละเอียด)
•  แนะนำหน่วยงาน ธรรมสถานจุฬาฯ
    (รายละเอียด)
•  สรุปหลักการเหตุผล และเนื้อหาของรายวิชา
    (รายละเอียด)
•  ภาพตัวอย่างการเข้าค่าย เรียนรู้ชีวิต (ที่ผ่านมาในอดีต)     (รายละเอียด)
•  กำหนดการค่ายเรียนรู้ชีวิต     (รายละเอียด)
•  หนังสือคู่มือประกอบการเรียน "ชีวิตติดปัญญา"
    (รายละเอียด)
•  เอกสารประกอบการบรรยาย ครั้งที่ 4 กลวิธีเผชิญความแก่-เจ็บ-ตาย
 โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ 
    (เอกสารประกอบ 1)
    (เอกสารประกอบ 2)
•  เอกสารประกอบการบรรยาย ครั้งที่ 10 หลักการพัฒนามนุษย์สมบูรณ์แบบ (1)     (รายละเอียด)

เสียงบรรยายรายวิชาย่อย


เรื่อง
เสียงบรรยาย
ดาวน์โหลด 
•  ครั้งที่ 1 แนะนำภาพรวมของเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
 วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 2 ชีวิตคืออะไร ต้องการอะไร เพื่ออะไร เกิดมาทำไม และขั้นตอนของชีวิต 4 ช่วง 
 วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดยนายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 3 วิถีชีวิตที่ทำให้เป็นผู้มีอายุยืน 
 วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดยพระปณต คุณวฑฺโฒ
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 4 กลวิธีเผชิญความแก่-เจ็บ-ตาย 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดยพระปณต คุณวฑฺโฒ
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 5 ธรรมสำหรับการเลือกคู่ครอง 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 6 หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พญ.อมรา มลิลา
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 7 รู้จักความสุขในมิติต่างๆ
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.มานิต ประภาษานนท์
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 8 ธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิตทุกกรณี
 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.มานิต ประภาษานนท์
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 9 การรู้จักปฏิบัติถูกต้องในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
 วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พญ.อมรา มลิลา
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 10 หลักการพัฒนามนุษย์สมบูรณ์แบบ ครั้งที่ 1
 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 11 หลักการพัฒนามนุษย์สมบูรณ์แบบ ครั้งที่ 2
 วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 12 ธรรมสำหรับการครองชีวิตฆราวาสและครอบครัว
 วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 13 อภิปรายสารพันปัญหาชีวิต
 วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม, อ.ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์, น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
  (คลิกที่นี่)