เป็นกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง รู้รอบ-รู้ลึก ถึงแก่นแท้ของหลักธรรมในศาสนา  ซึ่งเป็นเสมือนรากแก้วของศาสนา  ที่จะเป็นหลักประกันให้เกิดความงอกงามไพบูลย์ในคุณธรรม-จริยธรรมของบุคคล อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยจัดให้มีการบรรยายและอบรมด้านปฏิบัติ  ทุกวันทำการ  ระหว่าง  17.00-19.00 น.  และ ทุกวันอาทิตย์  ระหว่าง  14.00-18.00 น.  ณ  ห้องประชุม  อาคารธรรมสถานจุฬาฯ  (ยกเว้นเดือน เม.ย. และ ต.ค. ของปี )