วิชา "ชีวิตติดปัญญา" 0201111 WISDOM OF LIVING 

กลุ่มสหศาสตร์ เรียน วันพุธ 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมสถาน 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558


เอกสารประกอบการเรียน

                                     เรื่อง    รายละเอียด
•  ตารางสอนวิชาชีวิตติดปัญญา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558)     (รายละเอียด)
•  แนะนำหน่วยงาน ธรรมสถานจุฬาฯ                                          
    (รายละเอียด)
•  สรุปหลักการเหตุผล และเนื้อหาของรายวิชา     (รายละเอียด)
•  ภาพตัวอย่างการเข้าค่าย เรียนรู้ชีวิต (ที่ผ่านมาในอดีต)     (รายละเอียด)
•  กำหนดการค่ายเรียนรู้ชีวิต     (รายละเอียด)

เสียงบรรยายรายวิชาย่อย


เรื่อง
เสียงบรรยาย
ดาวน์โหลด 
•  ครั้งที่ 1 แนะนำภาพรวมของเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
 วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 2  ชีวิตคืออะไร ต้องการอะไร เพื่ออะไร เกิดมาทำไม และขั้นตอนของชีวิต 4 ช่วง  
 วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 3  วิถีชีวิตที่ทำให้เป็นผู้มีอายุยืน  
 วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ 
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 4  เข้าค่ายเรียนรู้ชีวิต กลวิธีเผชิญความแก่-เจ็บ-ตาย
 วันที่ 30 - 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วัดญาณเวศกวัน
 โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ 
  (คลิกที่นี่)
  (คลิกที่นี่)
  (คลิกที่นี่)
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 5  หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม  
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พญ.อมรา มลิลา 
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 6  รู้จักความสุขในมิติต่างๆ
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.มานิต ประภาษานนท์
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 7  ธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตทุกกรณี
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.มานิต ประภาษานนท์
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 8  ธรรมสำหรับการเลือกคู่ครอง
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 9  ธรรมสำหรับการครองชีวิตฆราวาสและครอบครัว
 วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 10  การรู้จักปฏิบัติถูกต้องในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
 วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พญ.อมรา มลิลา
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 11  หลักการพัฒนามนุษย์สมบูรณ์แบบ ครั้งที่ 1
 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 12  หลักการพัฒนามนุษย์สมบูรณ์แบบ ครั้งที่ 2
 วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
  (คลิกที่นี่)
•  ครั้งที่ 13 อภิปรายสารพันปัญหาชีวิต
 วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม, อ.ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์, น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
  (คลิกที่นี่)