วิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม (CU Smart Buddhist Graduates)

รหัสวิชา 0201105 CU SMART BUD GRAD  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

 

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง
  รายละเอียด
• ตารางสอนวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   (รายละเอียด)
• คำในพระพุทธศาสนาที่มักจะเขียนผิด
  (รายละเอียด)
• ผังสรุปหลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ   (รายละเอียด)
เข้าถึงหลักธรรมเชิงวิทยาศาสตร์
  (รายละเอียด)
พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธพึงรู้   (รายละเอียด)
รู้จักคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนา   (รายละเอียด)
กำหนดการทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559   (รายละเอียด)

เสียงบรรยายรายวิชาย่อย

ครั้งที่ ฟังบรรยาย

ดาวน์โหลด

 •  ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนะนำภาพรวมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรทั้งหมด"
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 2 เรื่อง "หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้"
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยน.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 3 เรื่อง "เข้าถึงธรรมเชิงวิทยาศาสตร์"
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 4 เรื่อง "พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธพึงรู้"
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 5 เรื่อง "พุทธประวัติวิเคราะห์ และประวัติพระพุทธศาสนา"
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 6 เรื่อง "รู้จักคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนา"
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอ.แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 7 เรื่อง "เจริญสมาธิ (สมถภาวนา = เดินจงกรม, กรรมฐาน 40)"
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 8 เรื่อง "เจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา, สติปัฏฐาน 4)"
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 9 ทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 10 เรื่อง "ประมวลภาพแนวคำสอนสำนักใหญ่ๆ ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย"
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 •  ครั้งที่ 11 เรื่อง "ธรรมะเพื่อความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของแผ่นดิน"
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
(ดาวน์โหลด)
 • อภิปรายทั่วไป (1)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม, อาจารย์ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์, น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
(ดาวน์โหลด)
 • อภิปรายทั่วไป (2)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น . โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม, อาจารย์ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์, น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
(ดาวน์โหลด)